فرهنگ و هنر

تحول در دستگاه قضا خواسته رهبر معظم انقلاب استدادستان کل کشور گفت: تحول در دستگاه قضایی کشور خواسته رهبر معظم انقلاب و رییس قوه قضاییه است و این تحول و تغییر جز با کار در صحنه و میدان محقق نخواهد شد.Source link

دیدگاه در اینجا